Thursday, 21/11/2019 - 05:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khuyến

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 6789 - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 6789 - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường THCS Nguyễn Khuyến

Tổ Văn – Sử

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 6 -  HỌC KÌ I

Năm học 2015- 2016

 

Câu 1 Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

Câu 2. Em hãy so sánh đời sống của người tinh khôn với người tối cổ để thấy rõ sự khác nhau?

Câu 3. Vì sao gọi xã hội cổ đại phương Tây là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Câu 4: Tại sao An Dương Vương thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà ? Từ thất bại của An Dương Vương em rút ra bài học gì?

Câu 5: Nêu điểm giống và khác nhau giữa nhà nước của Hùng Vương với nhà nước của An Dương Vương?

Câu 6: Em có nhận xét  gì về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang?

Câu 7: Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Đặc điểm của mỗi tầng lớp đó?

Câu 8:  Em hiểu thế nào là thị tộc ?

Câu 9: Vẽ sơ đồ nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước này?

Câu 10: Người Tây Âu và Lạc Việt tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược Tần như thế nào?

Câu 11: Kể tên những nền văn hóa lớn đã học. Điểm khác nhau giữa các nền văn hóa đó là gì?

Câu 12: Theo em, văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, “Thánh Gióng”, “Con rồng cháu tiên” giúp chúng ta biết được điều gì về lịch sử dân tộc Việt Nam?

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

                      TỔ: VĂN – SỬ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - LỊCH SỬ 7

NĂM HỌC : 2015 -2016

Câu 1: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì? Được ra đời dưới triều đại nào? Ý nghĩa của bộ luật đó?

   Câu 2: Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n M«ng  - Nguyªn x©m l­îc th¾ng lîi lµ nhê nh÷ng yÕu tè nµo? Chóng ta rót ra ®­îc bµi häc kinh nghiÖm g× tõ cuéc kh¸ng chiÕn ®ã ?

Câu 3: Em hãy kể tên 11 nước trong khu vực Đông Nam Á  hiện nay?

Câu 4: Nêu những nét chính về tình hình giáo dục thời Trần và nhận xét ?

 

Câu 5: Nêu quá trình hình thành, phát triển, suy vong của xã hội phong kiến ở Đông Nam Á, châu Âu và rút ra nhận xét.

                C©u 6 : Nhê ®©u mµ cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc M«ng  - Nguyªn nhanh chãng giµnh th¾ng lîi? Chóng ta rót ra ®­îc bµi häc kinh nghiÖm g× tõ cuéc kh¸ng chiÕn ®ã ?

C©u 7: T¹i sao nãi c¸ch ®¸nh giÆc cña Lý Th­êng KiÖt rÊt ®éc ®¸o? Em h·y lÊy dÉn chøng ®Ó chøng minh cho nÐt ®éc ®¸o ®ã?

            C©u 8: Em h·y kÓ tªn nh÷ng g­¬ng yªu n­íc tiªu biÓu d­íi thêi Ng«, §inh - TiÒn Lª?

            Câu 9: Giải thích vai trò và hoạt động của thành thị trung đại?

            Câu 10: Vì sao cuộc kháng chiến chống Tống nhanh chống giành thắng lợi?  Em rút ra bài học gì từ cuộc kháng chiến đó?

   

Trường THCS Nguyễn Khuyến

Tổ Văn – Sử

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 -  HỌC KÌ I

Năm học 2015- 2016

 

Câu 1: Hãy nêu nhận xét của em về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Vì sao ?

Câu 2: Để đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven đã làm gì? Nêu nội dung cơ bản của Chính sách mới?

Câu 3: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng? Nhiệm vụ của cách Mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười?

Câu 4: Theo em, chủ nghĩa phát xít là gì? Thái độ của em đối với chủ nghĩa phát xít?

Câu 5: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Cách mạng thắng lợi đã để lại cho chúng ta bài học gì?

Câu 6: Nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

Câu 7: Hãy cho biết những nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939)?

Câu 8: Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Để đưa Nhật thoát khỏi cuộc khủng hoảng, giới cầm quyền Nhật đã làm gì? Em có nhận xét gì về chính sách của họ?

Câu 9 : T×nh h×nh chung cña c¸c n­íc §ông Nam Á ®Çu thÕ kû XX nh­ thÕ nµo? Vì sao Thái Lan không trở thành thuộc địa của các đế quốc?

Câu 10: Nêu nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 11 : Trình bày diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 12 : Nêu ý nghĩa và hậu quả của cuộc Cách mạng công nghiệp ? Em có suy nghĩ gì về hệ quả mà cuộc cách mạng công nghiệp đối với nhân loại ?

Trường THCS Nguyễn Khuyến

Tổ Văn – Sử

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - LỊCH SỬ 9 

Năm học 2015- 2016

 

C©u 1: Nguyªn nh©n, qu¸ tr×nh khñng ho¶ng vµ tan r· cña Liªn bang X« viÕt?

C©u 2: T×nh h×nh c¸c n­íc ch©u ¸ sau chiÕn tranh? Môc tiªu ho¹t ®éng vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ASEAN tõ khi thµnh lËp ®Õn nay?

C©u 3: Nªu nh÷ng thµnh tùu khoa häc-kÜ thuËt mµ MÜ ®¹t ®­îc sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai? NhËn xÐt cña em vÒ nh÷ng thµnh tùu ®ã?

C©u 4: Tr×nh bµy nh÷ng nÐt næi bËt trong chÝnh s¸ch  ®èi néi, ®èi ngo¹i cña MÜ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai?

C©u 5: Cho biÕt sù ph¸t triÓn kinh tÕ NhËt B¶n sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai. Nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn ®ã?

C©u 6: Nªu chÝnh s¸ch ®èi néi, ®èi ngo¹i cña NhËt sau chiÕn tranh?

C©u 7: V× sao Liªn hîp quèc ra ®êi lµ mét thµnh c«ng to lín trong quan hÖ quèc tÕ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai? Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña quan hÖ quèc tÕ tõ n¨m 1991 ®Õn nay?

C©u 8: KÓ tªn nh÷ng thµnh tùu khoa häc – kÜ thuËt. §¸nh gi¸ cña em vÒ ý nghÜa, t¸c ®éng tÝch cùc vµ hËu qu¶ tiªu cùc cña nã? B¶n th©n em cÇn lµm g× ®Ó gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã?

C©u 9: Nguyªn nh©n vµ nh÷ng chÝnh s¸ch  khai th¸c thuéc ®Þa cña thùc d©n Ph¸p ë ViÖt Nam sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt? D­íi chÝnh s¸ch khai  thuéc ®Þa cña thùc d©n Ph¸p, x· héi cã sù chuyÓn biÕn nh­ thÕ nµo?

C©u 10:  Tr×nh bµy qu¸ tr×nh liªn kÕt khu vùc  cña c¸c n­íc T©y ¢u sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai?

 

 

Tác giả: [cm Văn Sử]
Nguồn: nguyenkhuyen.kontumcity.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 11 : 138
Năm 2019 : 3.972